Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Côte de Blaye

Tiểu vùng - Nhà làm rượu

Tìm kiếm theo

Loại rượu
Phân hạng
Mùa thu hoạch
Giống nho
Nồng độ
Dung tích
Giá

Côte de Blaye

Chât. Berthenon Cuvee Henri Cru Bourgeois 2009
Chât. Berthenon Cuvee Henri Cru Bourgeois 2009
Château Berthenon Cuvée Henri (bronze label) 2012
Château Berthenon Cuvée Henri (bronze label) 2012